Rapportering

De minister bevoegd voor buitenlands beleid rapporteert regelmatig aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over Europese ontwikkelingen.

Een maandelijkse rapportering met informatie over:

  • Algemene ontwikkelingen op de Europese scène
  • Verslagen van de Europese ministerraden met aandacht voor relevante EU-dossiers
  • Stand van zaken van omzettings- en inbreukdossiers

Vanaf 2015 een jaarlijkse rapportering over het Werkprogramma van de Europese Commissie:

  • Identificatie van de voor Vlaanderen relevante en prioritaire EU-dossiers
  • Preliminaire subsidiariteitsinschatting

Ook ad hoc thematische Mededelingen worden hier opgelijst.