Vlaams parlement

Het Vlaams Parlement tracht de Europese besluitvorming, die steeds belangrijker wordt voor Vlaanderen en zijn burgers, in een zo vroeg mogelijk stadium op te volgen.

Het Vlaams Parlement speelt een belangrijke rol in de subsidiariteitstoets. Het subsidiariteitsbeginsel beoogt het bepalen van het meest geschikte interventieniveau op vlak van gedeelde bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten en moet garanderen dat besluiten op een zo laag mogelijk niveau (zo dicht mogelijk bij de burger) worden genomen. Een besluit mag alleen op Europees niveau genomen worden, als dat niet net zo goed (of beter) op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau kan gebeuren.

Opvolging van de EU-agenda gebeurt ook  via gedachtewisselingen  over EU-kwesties en schriftelijke vragen om uitleg.