Vlaams hervormingsprogramma 2020

Op 3 april 2020 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Hervormingsprogramma 2020 (VHP 2020) goed. Het is het tiende hervormingsprogramma dat de Vlaamse Regering opstelt en het eerste van de Vlaamse Regering Jambon.

Het VHP 2020 wordt ingeleid door een voorwoord van de minister-president van Vlaanderen en aansluitend worden in de managementsamenvatting de belangrijkste kernboodschappen van de vijf delen van het VHP 2020 opgenomen.

DEEL 1 bevat de macro-economische ontwikkelingen in het Vlaams Gewest.

DEEL 2  geeft een antwoord op de economische uitdagingen.

De Vlaamse Regering neemt maatregelen die inspelen op de 4 landenspecifieke aanbevelingen (LSA’s):

  • Wat LSA 1 (overheidsfinanciën) betreft, zet  de Vlaamse Regering in op een gezond budgettair beleid en wordt bijkomende ruimte voorzien voor extra investeringen.  
  • Wat LSA 2 (onderwijs/arbeidsmarkt) betreft, wil de Vlaamse Regering een bijdrage leveren aan het bereiken van een werkzaamheidsgraad van 80% tegen het einde van de legislatuur, concreet door  120.000 mensen extra aan de slag te krijgen. Dat vergt  heel wat activerende maatregelen;
  • Wat LSA 3 (investeringen in onderzoek en innovatie, digitalisering, energietransitie en mobiliteit) betreft, zet de Vlaamse Regering o.a. verder in op bijkomende budgetten voor O&O, wordt inzake mobiliteit een Geïntegreerd InvesteringsProgramma (GIP) opgemaakt en werd het Vlaams Energie-en Klimaatplan 2021-2030 goedgekeurd;
  • Wat LSA 4 (ondernemerschap) betreft, zet de Vlaamse Regering in op het verminderen van administratieve lasten en regeldruk.

Er wordt opnieuw  een investeringshoofdstuk in het VHP 2020 opgenomen, die de ambities van de Vlaamse Regering als investeringsregering weerspiegelen.  De vertaling van deze investeringsambitie is opgenomen in het regeerakkoord en bedraagt €1,65 miljard extra in de periode 2019-2024.

Nieuw in het VHP 2020, is dat de Vlaamse Regering in een apart hoofdstuk de maatregelen in beeld brengt die ze o.a. op gezondheids- en sociaaleconomisch vlak al genomen heeft of nog laat onderzoeken naar aanleiding van de COVID-19 pandemie.

In DEEL 3 wordt de stand van zaken beschreven inzake de Vlaamse Europa 2020-doelstellingen en de maatregelen die de realisatie van deze doelstellingen dichterbij moeten brengen. Er werd opnieuw een Vlaams sociaal scorebord opgenomen en voor de eerste maal ook de Vlaamse governance betreffende de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

Wat de Europa 2020-doelstellingen betreft, kan in het bijzonder melding worden gemaakt van de historisch hoge Vlaamse werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) van 75,5% (2019).

Vlaamse werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) (%)
DEEL 4 bevat de bijdrage van het gebruik van de structuurfondsen.

DEEL 5 bevat de maatregelen die Vlaanderen neemt voor het verzekeren van het draagvlak van het Europees Semester in het algemeen en het VHP in het bijzonder.

Het VHP 2020 wordt als bijlage bij het Nationaal Hervormingsprogramma 2020 opgenomen en het Engelstalig VHP wordt ook rechtstreeks bezorgd aan de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité.