Vlaams hervormingsprogramma 2019

Op 5 april 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Hervormingsprogramma 2019 (VHP 2019) goed. Het is het negende hervormingsprogramma dat de Vlaamse Regering opstelde.

Het VHP 2019 wordt ingeleid door een voorwoord van de minister-president van Vlaanderen en aansluitend worden in de managementsamenvatting de belangrijkste kernboodschappen van de vijf delen van het VHP 2018 opgenomen.

Deel één bevat de macro-economische ontwikkelingen in het Vlaams Gewest.

Deel twee  geeft een antwoord op de drie landenspecifieke aanbevelingen (LSA’s) en de investeringsuitdagingen, die in het kader van het Europees Semester 2019 een centrale plaats innemen. M.b.t. LSA 1 (publieke financiën), legt de Vlaamse Regering voor de derde keer op rij een begroting in evenwicht voor en zet daarbij in op een met aandacht voor investeringen in economische en sociale infrastructuur. De Vlaamse Regering neemt een waaier van maatregelen inzake arbeidsmarkt en onderwijs zodat wordt ingespeeld op LSA 2. Met maatregelen inzake het stimuleren van ondernemerschap, het vergroten van de concurrentie in de dienstensector en investeringen in vervoersinfrastructuur en mobiliteit, pakt de Vlaamse Regering de uitdagingen vervat in  LSA 3 concreet aan. Ten slotte worden ook de investeringen van de Vlaamse Regering die inspelen op verschillende investeringsuitdagingen opgenomen.

In deel drie wordt de stand van zaken beschreven inzake de Vlaamse Europa 2020-doelstellingen en de maatregelen die de realisatie van deze doelstellingen dichterbij moeten brengen. Voor het tweede jaar op rij werd een Vlaams sociaal scorebord werd opgenomen, zodat dit VHP 2019 ook inspeelt op de Europese Pijler voor Sociale Rechten.

Deel 4 bevat de bijdrage van de structuurfondsen.

Vlaanderen hecht veel belang van het vergroten van het draagvlak voor het Europees Semester en dit komt duidelijk aan bod in deel vijf van het VHP 2019. Bij de opmaak van het Vlaams Hervormingsprogramma 2018 werden onder meer de sociale partners binnen VESOC (27 maart 2019), het Vlaams Parlement (26 maart 2019) en de VLEVA-leden (waaronder de (boven)lokale besturen) van nabij betrokken. De Vlaamse Regering komt zo tegemoet aan de oproep van de Europese Commissie om zoveel mogelijk belanghebbenden bij de opmaak van het hervormingsprogramma te betrekken.

Het VHP 2019 wordt als bijlage bij het nationaal hervormingsprogramma 2019 opgenomen en wordt ook rechtstreeks bezorgd aan de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité.