Vlaams Hervormingsprogramma 2018

Op 30 maart 2018 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Hervormingsprogramma 2018 (VHP 2018) goed. Het is het achtste hervormingsprogramma dat de Vlaamse Regering opstelde.

Het VHP 2018 wordt ingeleid door een voorwoord van de minister-president van Vlaanderen en aansluitend worden in de managementsamenvatting de belangrijkste kernboodschappen van de vijf delen van het VHP 2018 opgenomen.

Deel één bevat de macro-economische ontwikkelingen in het Vlaams Gewest.

Deel twee geeft een antwoord op de drie landenspecifieke aanbevelingen (en de investeringsuitdagingen. De Vlaamse Regering zet in op gezonde overheidsfinanciën en groeivriendelijke  begrotingsconsolidatie en speelt daarmee in op landenspecifieke aanbeveling 1. De Vlaamse Regering neemt een waaier van maatregelen inzake arbeidsmarkt en onderwijs zodat wordt ingespeeld op landenspecifieke aanbeveling 2. Met investeringen in op kennisgebaseerd kapitaal en maatregelen om de concurrentie (zakelijke dienstverlening en detailhandel) te verhogen, pakt de Vlaamse Regering de uitdagingen vervat in  landenspecifieke aanbeveling 3 concreet aan.

In deel drie wordt de stand van zaken beschreven inzake de Vlaamse Europa 2020-doelstellingen en de maatregelen die de realisatie van deze doelstellingen dichterbij moeten brengen. Nieuw dit jaar is dat voor het eerst een Vlaams sociaal scorebord werd opgenomen, zodat dit VHP 2018 ook inspeelt op de Europese Pijler voor Sociale Rechten.

Deel 4 bevat de bijdrage van de structuurfondsen.

Vlaanderen hecht veel belang van het vergroten van het draagvlak voor het Europees Semester en dit komt duidelijk aan bod in deel vijf van het VHP 2018. Bij de opmaak van het Vlaams Hervormingsprogramma 2018 werden onder meer de sociale partners binnen VESOC (14 maart), het Vlaams Parlement (20 maart 2018) en de VLEVA-leden (waaronder de (boven)lokale besturen) van nabij betrokken. De Vlaamse Regering komt zo tegemoet aan de oproep van de Europese Commissie om zoveel mogelijk belanghebbenden bij de opmaak van het hervormingsprogramma te betrekken.

Het VHP 2018 wordt als bijlage bij het nationaal hervormingsprogramma 2018 opgenomen en wordt ook rechtstreeks bezorgd aan de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité.