Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed en stad Mechelen geselecteerd voor partnerschappen binnen de Stedelijke Agenda voor de EU

  • 13 december 2018

Onlangs werd de samenstelling van enkele nieuwe partnerschappen binnen de Stedelijke Agenda voor de EU (Urban Agenda for the EU) goedgekeurd door de DG Urban Matters, waarin de Directeurs-generaal van Stedelijke Aangelegenheden van de EU-lidstaten samenkomen. De kandidatuur van het Vlaamse agentschap Onroerend Erfgoed werd weerhouden voor het partnerschap over cultuur en cultureel erfgoed. De Stad Mechelen werd aanvaard als deelnemer in het partnerschap over veiligheid op publieke plaatsen. 

De Stedelijke Agenda voor de EU is een vrij nieuwe werkmethode die samenwerking tussen lidstaten, steden, de Europese Commissie en andere belanghebbenden bevordert om groei, leefbaarheid en innovatie in de steden van Europa te stimuleren en sociale uitdagingen te identificeren en aan te pakken. Deze agenda is specifiek gericht op drie pijlers van EU-beleidsvorming en -uitvoering nl. betere regelgeving, betere financiering en betere kennisuitwisseling. 

Het agentschap Onroerend Erfgoed zal voor de  bijdrage aan het partnerschap vooral focussen op de doorvertaling van de Europese Landschapsconventie over geïntegreerde landschapszorg en de principes van de Davosverklaring waarin cultuur een centrale rol krijgt in de gebouwde omgeving. Ook het thema herbestemming en principes van de Faro-conventie inzake participatie en lokaal erfgoedbeleid zullen onder de aandacht gebracht worden.

De stad Mechelen hoopt binnen het partnerschap rond veiligheid op publieke plaatsen haar expertise inzake een geïntegreerde aanpak van publieke veiligheid in het algemeen, en inzake radicalisering in het bijzonder, te kunnen delen. Anderzijds hoopt ze hiermee nieuwe inspiratie op te doen voor haar eigen beleid. Zo kan er een betere afstemming komen tussen bestaande wetgeving en de noden van middelgrote steden.

Hiermee vervoegt Mechelen een aantal andere Vlaamse steden die reeds actief zijn in bestaande partnerschappen. Roeselare werd aangeduid als mede-coördinator in het partnerschap over Energietransitie, Antwerpen maakt deel uit van het partnerschap rond Duurzaam landgebruik, Kortrijk van het partnerschap rond stedelijke armoede en Gent neemt deel in het partnerschap Werk en vaardigheden in de Lokale Economie. De openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM zetelt in de Europese samenwerking rond ‘Circulaire economie’.