Prioritaire dossiers

De Vlaamse Regering hecht in haar regeerakkoord aan een proactieve opvolging van de Europese agenda, onder meer door actief in te spelen op de Europese actualiteit en het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie.  De beleidsnota van Vlaams Minister-president Jan Jambon bevestigt dat aan de hand van het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie, de Vlaamse regering de dossiers bepaalt waarop zij prioritair wenst in te zetten. 

Ieder jaar bepaalt de Vlaamse Regering op basis van het Commissie Werkprogramma enerzijds de relevante dossiers voor Vlaanderen (dossiers die betrekking hebben op de bevoegdheden van Vlaanderen) en anderzijds de prioritair relevante dossiers (dossiers met potentieel grote gevolgen voor Vlaanderen).

Volgende dossiers worden continu prioritair behandeld:

Europees Semester

Brexit

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 22 januari om volgende 11 dossiers uit het Commissie Werkprogramma 2021 als prioritair te beschouwen:

Herziening van het EU-emissiehandelssysteem (ETS), inclusief zeevaart, luchtvaart en Corsia (inhoudelijk voorstel)

Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) (inhoudelijk voorstel)

Verordening inzake de verdeling van de inspanningen

Europa’s digitale decennium: digitale doelstellingen voor 2030

Datawet

Actualisering van de nieuwe industriële strategie voor Europa

Follow-up van het witboek over buitenlandse subsidies:
     -  een gelijk speelveld tot stand brengen
     -  Overheidsopdrachten

Duurzame corporate governance

Actieplan inzake de Europese pijler van sociale rechten

Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Voorstellen om opbrengsten uit het EU-emissiehandelssysteem, uit een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) en een uit een digitale heffing aan te wenden als eigen middelen van de EU

Deze initiatieven zullen met bijzondere aandacht opgevolgd worden binnen de Vlaamse administratie en de Vlaamse Regering, dus ook bij de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU.  Uiteraard doet dit geen afbreuk van het feit dat alle dossiers uit het Commissie Werkprogramma 2021 die betrekking hebben op Vlaamse bevoegdheden, actief zullen opgevolgd worden, evenals lopende initiatieven.

Ook in onze maandelijkse mededelingen over de Europese ontwikkelingen zullen we hier aandacht aan besteden.

Het Europees Semester is de werkmethode van de Europese Commissie om het begrotingsbeleid, het macro-economisch beleid en het sociaaleconomisch beleid (Europa 2020-strategie) van de lidstaten van de EU op elkaar af te stemmen.

Op 29 maart 2017 gaf het Verenigd Koninkrijk aan uit de Europese Unie te willen treden. Kort nadien startten de onderhandelingen over de terugtrekking. Op 17 oktober 2019 bereikten de onderhandelaars hierover overeenstemming. Met dit Terugtrekkingsakkoord wordt een ordelijke uittreding verzekerd. Daarnaast voorziet het verdrag ook een transitiefase die afloopt op 31 december 2020. Het VK blijft gedurende deze overgangsperiode onderhevig aan het volledige EU-acquis, maar kan niet langer deelnemen aan de formele besluitvormingsprocedures.