Prioritaire dossiers

Ieder jaar bepaalt de Vlaamse Regering op basis van het Commissie Werkprogramma enerzijds de relevante dossiers voor Vlaanderen (dossiers die betrekking hebben op de bevoegdheden van Vlaanderen) en anderzijds de prioritair relevante dossiers (dossiers met potentieel grote gevolgen voor Vlaanderen). 

Volgende dossiers worden continu prioritair behandeld:

  • Europees Semester
  • Brexit

Prioritaire dossiers in 2019:

  • Afschaffing zomer- en wintertijd
  • EU-plan rond kunstmatige intelligentie
  • EU lange termijnstrategie klimaat

Prioritaire dossiers in 2018:

  • Minimumkwaliteitseisen voor hergebruikt water
  • Meerjarig Financieel Kader na 2020
  • Naar een duurzaam Europa in 2030
  • Handelsovereenkomsten

 

Het Europees Semester is de werkmethode van de Europese Commissie om het begrotingsbeleid, het macro-economisch beleid en het sociaaleconomisch beleid (Europa 2020-strategie) van de lidstaten van de EU op elkaar af te stemmen.

Op 29 maart 2017 gaf het Verenigd Koninkrijk aan uit de Europese Unie te willen treden. Kort nadien startten de onderhandelingen over de terugtrekking. Op 17 oktober 2019 bereikten de onderhandelaars hierover overeenstemming. Met dit Terugtrekkingsakkoord wordt een ordelijke uittreding verzekerd. Daarnaast voorziet het verdrag ook een transitiefase die afloopt op 31 december 2020. Het VK blijft gedurende deze overgangsperiode onderhevig aan het volledige EU-acquis, maar kan niet langer deelnemen aan de formele besluitvormingsprocedures.

In december 2018 publiceerde de Europese Commissie een gecoördineerd Europees plan rond kunstmatige intelligentie. Het plan zet een ethische, mens-gecentreerde kunstmatige intelligentie centraal waarmee Europa zich weet te differentiëren op het wereldtoneel, een ‘kunstmatige intelligentie made in Europe’.  Een versterkt investeringsritme in zowel onderzoek, diffusie naar het bedrijfsleven en ‘enabling’ technologieën zal hiertoe noodzakelijk zijn. Met het oog op deze doelstellingen wil de Commissie nieuwe en bestaande centra rond kunstmatige intelligentie en bijhorende technologieën beter...

In november 2018 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een langetermijnstrategie voor het klimaat.  De Europese Commissie onderzoekt in haar voorstel verschillende scenario’s om de Europese broeikasgasemissies tegen 2050 drastisch te reduceren (gaande van -80% tot netto-nuluitstoot). Ze stelt daarbij voor om een netto-nuluitstoot tegen 2050 als langetermijndoelstelling aan te nemen, en levert twee scenario’s die leiden tot deze doelstelling. De Commissie stelt op basis van deze analyse dat de weg naar een klimaatneutrale economie gebaseerd zou kunnen zijn op zeven strategische...

Het toekomstig Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2027 dient volgens de Vlaamse Regering in te zetten op beleid met hoge EU-meerwaarde. Het Commissievoorstel voor de uitgaven in 2021-2027 houdt in dat opzicht een ommekeer in  ten opzichte van 2014-2020 en op grote lijnen onderschrijft Vlaanderen de voorgestelde beleidsklemtonen.  De Vlaamse Regering betreurt evenwel dat de voorstellen blind zijn voor de gevolgen van de brexit.

De Vlaamse Regering selecteerde op 18 januari 2018 de discussienota "Naar een duurzaam Europa in 2030" als één van de prioritaire dossiers in het Commissiewerkprogramma 2018.

In oktober 2015 stelde de Europese Commissie haar ‘handel voor iedereen strategie’ voor. Aan deze strategie wordt uitvoering gegeven via verschillende handelsonderhandelingen.  Voor 2018 gaat het om volgende onderhandelingen: •    finaliseren overeenkomsten met Japan, Singapore en Vietnam; •    technisch uitwerken van het politieke akkoord met Mexico;  •    finaliseren van de onderhandelingen met Mercosur; •    intensiever onderhandelen met Chili, China en Indonesië; •    de onderhandelingen starten met Australië en Nieuw-Zeeland.