Prioritaire dossiers

Ieder jaar bepaalt de Vlaamse Regering op basis van het Commissie Werkprogramma enerzijds de relevante dossiers voor Vlaanderen (dossiers die betrekking hebben op de bevoegdheden van Vlaanderen) en anderzijds de prioritair relevante dossiers (dossiers met potentieel grote gevolgen voor Vlaanderen). 

Hier vindt u een overzicht van de prioritaire dossiers in 2018.

  • Minimumkwaliteitseisen voor hergebruikt water
  • Meerjarig Financieel Kader na 2020
  • Naar een duurzaam Europa in 2030
  • Handelsovereenkomsten

Volgende dossier worden continu prioritair behandeld:

  • Europees Semester
  • Brexit

 

Het Europees Semester is de werkmethode van de Europese Commissie om het begrotingsbeleid, het macro-economisch beleid en het sociaaleconomisch beleid (Europa 2020-strategie) van de lidstaten van de EU op elkaar af te stemmen.

Op 29 maart 2017 gaf het Verenigd Koninkrijk aan uit de Europese Unie te willen treden. Kort nadien startten de onderhandelingen over de terugtrekking. Op 14 november 2018 bereikten de onderhandelaars hierover overeenstemming. Met dit Terugtrekkingsakkoord wordt een ordelijke uittreding verzekerd. Daarnaast voorziet het verdrag ook een transitiefase die in principe afloopt op 31 december 2020 maar eenmalig verlengd kan worden. Het VK blijft gedurende deze overgangsperiode onderhevig aan het volledige EU-acquis, maar kan niet langer deelnemen aan de formele besluitvormingsprocedures.

De Europese Commissie publiceerde in mei 2018 haar voorstel voor een ‘Verordening over minimale vereisten voor water hergebruik’.

Het toekomstig Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2027 dient volgens de Vlaamse Regering in te zetten op beleid met hoge EU-meerwaarde. Het Commissievoorstel voor de uitgaven in 2021-2027 houdt in dat opzicht een ommekeer in  ten opzichte van 2014-2020 en op grote lijnen onderschrijft Vlaanderen de voorgestelde beleidsklemtonen.  De Vlaamse Regering betreurt evenwel dat de voorstellen blind zijn voor de gevolgen van de brexit.

De 2030-Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties met zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) roept de lidstaten op om de SDG’s te vertalen naar eigen doelstellingen en die te implementeren in het beleid. Op niveau van de EU moet een uitvoeringsstrategie bepaald worden met termijnen, doelstellingen en concrete maatregelen om de Agenda 2030 in het EU-beleid uit te voeren.  Ook moet de Commissie de lacunes in kaart brengen van waar de EU vóór 2030 nog meer moet op inzetten.

In oktober 2015 stelde de Europese Commissie haar ‘handel voor iedereen strategie’ voor. Aan deze strategie wordt uitvoering gegeven via verschillende handelsonderhandelingen.  Voor 2018 gaat het om volgende onderhandelingen: •    finaliseren overeenkomsten met Japan, Singapore en Vietnam; •    technisch uitwerken van het politieke akkoord met Mexico;  •    finaliseren van de onderhandelingen met Mercosur; •    intensiever onderhandelen met Chili, China en Indonesië; •    de onderhandelingen starten met Australië en Nieuw-Zeeland.