EU lange termijnstrategie klimaat

In november 2018 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een langetermijnstrategie voor het klimaat.  De Europese Commissie onderzoekt in haar voorstel verschillende scenario’s om de Europese broeikasgasemissies tegen 2050 drastisch te reduceren (gaande van -80% tot netto-nuluitstoot). Ze stelt daarbij voor om een netto-nuluitstoot tegen 2050 als langetermijndoelstelling aan te nemen, en levert twee scenario’s die leiden tot deze doelstelling. De Commissie stelt op basis van deze analyse dat de weg naar een klimaatneutrale economie gebaseerd zou kunnen zijn op zeven strategische bouwstenen:

  1. Het maximaliseren van de voordelen van energie-efficiëntie, inclusief gebouwen met nul-uitstoot.
  2. Het maximaliseren van de uitrol van hernieuwbare energie en het elektrificeren om de energievoorziening volledig koolstofvrij te maken
  3. Het omarmen van propere, veilige en geconnecteerde mobiliteit
  4. Een competitieve EU industrie en de circulaire economie als centraal element om de uitstoot te verminderen
  5. Het ontwikkelen van een adequaat, slim infrastructuurnetwerk en interconnecties
  6. De vruchten van de bio-economie plukken en essentiële koolstofputten creëren.
  7. De resterende CO2-uitstoot aanpakken met koolstofafvang en -opslag (CCS)

Het Vlaams Gewest bedankt de Commissie voor het geleverde werk, en het feit dat de Commissie in haar analyse ook twee scenario’s heeft opgenomen die leiden tot een netto-nuluitstoot tegen 2050. Het Vlaams Gewest wenst te analyseren welke langetermijn doelstelling en decarboniseringsopties  uiteindelijk te verkiezen zijn.  Eerst dient er een beter inzicht gekregen te worden in de verschillende scenario’s, hun achterliggende assumpties en hun gemodelleerde impact. Daarbij wil het Vlaams Gewest ook nagaan wat de verwachte socio-economische impact is op de verschillende deelsectoren is, en welke maatschappelijke kosten en baten de transitie met zich mee kan brengen.

Klik hier voor meer informatie over dit dossier vanuit Vlaams perspectiefpdf bestandEU langetermijn strategie klimaat.pdf (277 kB)

Februari 2019