Brexit

Op 29 maart 2017 gaf het Verenigd Koninkrijk aan uit de Europese Unie te willen treden. Kort nadien startten de onderhandelingen over de terugtrekking. Op 17 oktober 2019 bereikten de onderhandelaars hierover overeenstemming. Met dit Terugtrekkingsakkoord wordt een ordelijke uittreding verzekerd. Daarnaast voorziet het verdrag ook een transitiefase die afloopt op 31 december 2020. Het VK blijft gedurende deze overgangsperiode onderhevig aan het volledige EU-acquis, maar kan niet langer deelnemen aan de formele besluitvormingsprocedures. Tot het einde van de transitiefase maakt het VK dus deel uit van de douane-unie en de interne markt. Bedoeling is om tegen het einde van de overgangsregeling een nieuwe verdragsrechtelijke relatie tussen beide te onderhandelen. Deze onderhandelingen lopen. tegen eind 2020 dient er een akkoord bereikt te zijn, zo niet stevenen we af op een no-deal brexit. 

Analyses van de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, Statistiek Vlaanderen en academische studies wijzen uit dat de impact van de brexit op Vlaanderen zeer groot zal zijn. enerzijds gezien de nauwe socio-economische relaties tussen Vlaanderen en het VK en anderzijds gezien de positie van VLaanderen als internationale hub. 

Vlaanderen neemt daarom een constructieve houding aan en wenst maximaal te wegen op de onderhandelingen om tot een breed en ambiteus akkoord te komen en de negatieve gevolgen voor onze regio iin te dijken. Om te kunnen wegen op de onderhandelingen heeft de Vlaamse overheid haar prioriteiten voor de verschillende fases van de onderhandelingen geïdentificeerd in een visienota. Vlaanderen pleit consequent voor een handelsvriendelijke brexit en het sluiten van een omvattend en diepgaand handelsakkoord. Dit akkoord over de toekomstige relaties moet ook afspraken rond nauwe samenwerking op vlak van andere domeinen toelaten zoals visserij, transport, energie, milieu, veiligheid, onderzoek en onderwijs. Het bewaren van een gelijk speelveld, de bescherming van de Vlaamse vissers en een sluitend geschillenbeslechtingsmechanisme zijn van essentieel belang. 

Zowel in het geval er een akkoord gesloten wordt als zonder akkoord zal de impact voor Vlaanderen groot zijn. het VK heeft immers bevestigd dat het niet langer deel wenst uit te maken van de Europese interne markt en douane-unie. Vlaamse burgers en bedrijven dienen zich dus zo goed mogelijk voor te bereiden op elk scenario.

Om bedrijven bij te staan bij hun voorbereiding en om de weerbaarheid van het Vlaams economisch weefsel tegen de gevolgen van brexit te verhogen lanceerde de Vlaamse Regering op 16 november 2018 een “Brexit Actieplan” waar vandaag de dag nog steeds wordt op ingezet. 

Lees meer over Brexit en Vlaanderen op www.fdfa.be/nl/brexit.

Voor vragen over brexit zie www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/brexit 

15 oktober 2020